Nevyplacená výhra? – využijte tento užitečný postup i vy!

I vy jste se stali oběťmi nevyplacených výher v sázkové kanceláři, online kasinu nebo ve loterií? Získejte vaše poctivě vyhrané peníze zpět! Poradíme vám, jak na to.

Jak postupovat při nevyplacení výhry z hazardních her?

I v této době se můžete setkat s nekalými praktikami některých provozovatelů hazardních her. Pro tyto případy vytvořilo Ministerstvo financí České republiky doporučený postup, který je nutné dodržet při uplatnění nároku na nevyplacenou výhru z účasti na hazardní hře.

V našem článku se dozvíte jen ty nejpodstatnější informace o postupu nevyplacených výher, nakolik doporučen postup Ministerstva financí je plný paragrafů a vyčerpávajících informací.

Po splnění níže uvedených podmínek a postupů se vám tak mohou vaše vyhrané peníze vrátit zpět! Věříme a doufáme, že to bude i váš případ.

Jaká je lhůta pro vyplacení výhry?

Podle zákona je provozovatel hazardní hry povinen vám vyplatit vaši získanou výhru nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění vašeho nároku na výběr peněžních prostředků.

Pokud provozovatel hazardní hry vám není schopen uhradit vaši získanou výhru ve lhůtě, která je stanovena herním plánem příslušné společnosti, tak jde o závažné porušení zákona ze strany provozovatele.

Ustanovení § 10 odst. 5 zákona o hazardních hrách: Provozovatel je povinen vyplatit výhru ve lhůtě stanovené herním plánem, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru sázejícím.

Nevyplacená výhra – doporučený postup

Pokud vám provozovatel hazardních her nevyplatil vaši získanou výhru nejpozději do 60 dnů, tak Ministerstvo financí ČR doporučuje postupovat následujícím způsobem:

1. Uplatnění reklamace u provozovatele dle herního plánu

Všichni provozovatelé hazardních her jsou povinni prošetřit každou vzniklou reklamaci. Výsledek takové vzniklé reklamace musí provozovatelé dále oznámit svému zákazníkovi. Na samotný výsledek reklamace se vztahuje lhůta, která je uvedena v herním plánu daného provozovatele, avšak zpravidla je to 30 dní.

V případě, že se provozovatel hazardních her k reklamaci nijak nevyjádří, nebo naopak nevyhoví vašemu nároku na získanou výhru, tak pak je třeba postupovat už druhým způsobem.

2. Podání stížnosti na Generální ředitelství cel

Podání stížnosti za porušení § 10 odst. 5 zákona o hazardních hrách musí obsahovat náležitosti podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (potřebné náležitosti naleznete v poznámce níže). 

Vytvořenou stížnost pro nevyplacení výhry je možné zaslat třemi způsoby:

 • prostřednictvím elektronické datové schránky Ministerstva financí ČR – identifikátor datové schránky: 7puaa4c,
 • pomocí e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem sázejícího nebo jeho zástupce, který bude zaslán zaslán na emailovou adresu podatelna@cs.mfcr.cz,
 • prostřednictvím pošty na adresu generálního ředitelství cel: Budějovická 1387/7, Michle, 14 000 Praha 4.

Předem připravené stížnosti společně s potřebnými přílohami si můžete stáhnout také ZDE.

Co je třeba uvést do stížnosti?Z podání stížnosti musí být zřejmé, kdo ji dělá, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba do stížnosti uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, po případě jinou adresu pro doručování. Předložení stížnosti musí dále obsahovat označení správního orgánu, kterému je to určeno a samozřejmě další náležitosti, které stanoví zákon. Stížnost je třeba podepsat.

V příloze stížnosti je ještě třeba doložit následující dokumenty:

 • výsledek uplatněného reklamačního řízení – pokud by provozovatel na uplatněnou reklamaci nereagoval, tak je doporučeno zaslat (po uplynutí lhůty stanovené v herním plánu provozovatele) snímků obrazovky (print screen) s reklamací sázejícího.
 • podklady, které rozlišují samotnou výhru od ostatních zůstatků na uživatelském účtu (tento podklad je podstatná skutečnost pro osvědčení skutečného nároku resp. prokázání nevyplacené výhry).
 • všechny ostatní dostupné důkazy, které usvědčují podezření na nevyplacenou výhru (snímků obrazovky, kopie sázkových tiketů, e-mailová korespondence, chat zákaznické podpory).
 • prohlášení o zbavení mlčenlivosti – tento formulář najdete ve výše uvedeném odkazu, přičemž je třeba vyplnit pouze jeden druh prohlášení a to online nebo land-based (pobočka). Vyplníte ten druh formuláře, který odpovídá tomu, kde jste danou výhru získali.

Co následuje po podání stížnosti?

Generální ředitelství cel vaši podanou stížnost důkladně vyhodnotí a posune dále místně příslušnému celnímu úřadu, který se bude snažit danou stížnost prošetřit. Pokud celní správa uzná všechny pochybení, tak vás bude informovat o zahájení správního řízení o přestupku a také o nařízeném ústním jednání, kde vás poučí o právu na náhradu škody v rámci vedeného adhezního řízení.

Váš nárok na náhradu nevyplacené výhry si však můžete uplatnit nejpozději při ústním jednání. V případě pokud nebude nařízeno ústní jednání, tak je třeba váš nárok na náhradu nevyplacené výhry uplatnit ve lhůtě stanovené přestupkovým orgánem.

Co je adhezní řízení?Adhezní řízení je součást trestního řízení ve stádiu hlavního líčení. Předmětem a účelem adhezního řízení je náhrada škody, která vznikla poškozenému následkem spáchání trestného činu.

Jestli přestupkový orgán zjistí v rozhodnutí o přestupku vinu z porušení povinnosti vyplatit vaši získanou výhru v zákonné lhůtě (max. 60 dnů od uplatnění vašeho nároku na výhru), tak úřad uloží provozovateli hazardních her povinnost nahradit poškozenému škodu a to za předpokladu kumulativního naplnění všech uvedených podmínek:

 1. škoda byla poškozenému způsobená spácháním přestupku,
 2. nebyla provozovatelem dobrovolně poškozenému nahrazena,
 3. výše nevyplacené výhry byla přestupkovým orgánem spolehlivě zjištěna.  

Pokud nedojde k naplnění všech tří podmínek nebo pokud poškozený zákazník uplatní svůj nárok na náhradu nevyplacené výhry pozdě (po uplynutí lhůty), tak příslušný přestupkový orgán poškozenému nárok na náhradu nevyplacené výhry nepřizná a odkáže ho dále s jeho vzniklým nárokem na soud – odkázání na soud bude hrozit i v tom případě, že bude prokázána část uplatněného nároku na vyplacení výhry a zbývající část uplatněného nároku prokázána nebude např. z důvodu absence důkazů.

Kdy vám může soud skutečně pomoci?

Kromě přestupkového orgánu se můžete domáhat své nevyplacené výhry i soukromoprávní právní cestou tedy prostřednictvím soudu. Domáhání se spravedlnosti prostřednictvím soudu se ve většině případů doporučuje tehdy, pokud nemáte potřebné důkazy, ze kterých se dá jednoznačně usoudit výška vaší získané výhry oproti ostatním zůstatkem na vašem uživatelském kontě.

Největší výhodou tohoto vymáhání spravedlnosti je zejména to, že soud může na rozdíl od správního orgánu rozhodnout o škodě ve vztahu k celému zůstatku i bez potřebného rozlišení ve vztahu k výhrám, avšak při této možnosti zas nelze rozhodnutí soudu použít pro úhrady nevyplacených výher z kaucí.

Pro uplatňování nároků se doporučuje, abyste předem disponovaly uschovaným dokladem (screen obrazovky), který poukazuje o vyplacení výhry z uživatelského konta na váš bankovní účet.

Co je to kauce a jaký je při ní postup?

Provozovatelé hazardních her musí pro získání své činnosti složit kauci, ze které se později při vzniklém problému vyplatí potřebné závazky, exekuce nebo nevyplacené výhry sazejicim. Každá hazardní hra má svou vlastní výšku kauce, přičemž nejvyšší kauce platí provozovatelé při loteriích a technických hrách.

Ministerstvo financí však uvádí, že výše kaucí nelze vnímat jako garanci pro všechny závazky provozovatele, protože nelze vyloučit situaci, že závazky provozovatele vůči státu a ostatním sazejicim hráčům převýší tuto hodnotu kauce. Pokud kauce nebude stačit k uhrazení všech oprávněných nedoplatků, tak se uhradí pohledávky poměrem podle jejich výšky.

Vaše nevyplacená výhra vám bude vyplacena z kauce pouze v tom případě, že kumulativní naplníte všechny tři uvedené podmínky, jsou stanovena zákonem o hazardních hrách:

 • existence pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci – ve výroku tohoto rozhodnutí musí být stanovena povinnost provozovatele vyplatit vzniklou výhru sázejicímu.
 • přihlášení nevyplacené výhry – z níž bylo příslušným orgánem veřejné moci pravomocně rozhodnuto, že má být poškozenému vyplacena. Aby bylo možné garantovat úhradu nevyplacené výhry z kauce je třeba doručit přihlášku ve stanovené lhůtě.

Podívejte se na tabulku s jednotlivými výškami kaucí, které jsou určeny pro provozovatele hazardních her. 

Výšky kaucí podle druhu hazardní hry a provozování
Druh hazardní hryland-based
(pobočka)
internet
(online)
loterie 50 mil. Kč 50 mil. Kč
kursová sázka 30 mil. Kč 30 mil. Kč
totalizátorová hra 30 mil. Kč 30 mil. Kč
živá hra 10 mil. Kč za každé kasíno
(min. 20 mil. Kč a max 50 mil. Kč)
50 mil. Kč
bingo 30 mil. Kč
technická hra 1mil. Kč za každou hernu
(min. 10 mil. Kč a max 50 mil.Kč)
10 mil. Kč za každé kasino
(min. 20 mil. Kč a max 50 mil. Kč)
50 mil. Kč
zvířecí dostihy (kurz. sázka) 5 mil. Kč
zvířecí dostihy (totaliz. hra) 5 mil. Kč
Podmínkou použití kauce k úhradě nevyplacené výhry je podle odstavce 4 písm. c) je přihlášení této výhry tak, aby toto přihlášení přišlo Ministerstvu financí ještě před: vystavením příkazu k vrácení vratiteľnému přeplatku podle § 90 odst. 1, nejpozději však do dne, kdy uplyne lhůta pro jeho vrácení nebo vydáním výzvy výstavci bankovní záruky k uhrazení nedoplatku podle § 90 odst. 3.

Který orgán veřejné moci ukládá povinnost uhrazení nevyplacené výhry provozovateli?

V současnosti existují 3 příslušné orgány veřejné moci, které ukládají povinnost provozovateli hazardních her vám vyplatit vaši vzniklou výhru:

 • soud – který o tomto nároku na nevyplacenou výhru může pravomocně rozhodnout,
 • orgán Celní správy České republiky – který může také pravomocně rozhodnout o přestupku právnické nebo fyzické osoby, která se dopustila přestupku tím, že nevyplatila výhru ve stanovené lhůtě,
 • Ministerstvo financí (odbor 39 - Správní činnosti) – pouze v tom případě, pokud došlo k zahájení řízení o přestupku před 01.01.2021.
Upozornění Na tuto problematiku odkazuje § 89 odst. 4 písm. c) zákona o hazardních hrách.

Podívejte se na poutavou reportáž, v níž bojuje sázejíci hráč s českou sázkovou kanceláří MAXI TIP, která mu nechce vyplatit jeho vzniklou výhru. V reportáži najdete detailní vysvětlení jednotlivých postupů pro nevyplacení výhry. Kromě postupů tam najdete i rozhovory s právníky, policisty či samotným provozovatelem hazardních her.

Kde najdete všechny důležité dokumenty pro nevyplacenou výhru?

Na oficiální webové stránce Ministerstva financí ČR najdete 3 důležité dokumenty, které můžete použít pro řešení situace s nevyplacenou výhrou. Jedná se o tyto konkrétní dokumenty

 • Přihláška k uhrazení nevyplacené výhry z kauce provozovatele hazardních her,
 • Prohlášení o zproštění mlčenlivosti – kamenná pobočka,
 • Prohlášení o zproštění mlčenlivosti – internet.

Tyto předpřipravené dokumenty si můžete jednoduše stáhnout i ZDE.

Na závěr jen dodáváme, že v článku jsme uvedli pouze čistě základní informace pro případnou pomoc v oblasti nevyplacených výher z hazardních her. Pro kompletní informace vám doporučujeme navštívit oficiální webovou stránku Ministerstva financí České republiky.

Nejčastější otázky a odpovědi

1️⃣ Jaká je lhůta pro vyplacení výhry?

Provozovatel hazardní hry je vám povinen vyplatit vaši výhru nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění vašeho nároku na výběr peněžních prostředků.

2️⃣ Co dělat v případě nevyplacení výhry?

V první řadě je třeba sepsat reklamaci provozovateli. Pokud se provozovatel nevyjádří nebo neuzná reklamaci, pak je třeba se obrátit na Generální ředitelství cel, kterému se zasílá stížnost společně s dodatečnými přílohami.

3️⃣ Jaký je další postup po sepsání stížnosti?

Vaši žádost posune Generální ředitelství dále místně příslušnému Celnímu úřadu, který ji bude dále prošetřovat. Celní úřad na základě stížnosti a příslušných příloh vyhodnotí, zda naplňujete všechny tři kumulativní podmínky – tedy, zda máte nárok na vyplacení výhry.

4️⃣ Kdy je třeba vyhledat soud?

Domáhání se spravedlnosti prostřednictvím soudu se ve většině případů doporučuje tehdy, pokud nemáte potřebné důkazy, ze kterých se dá jednoznačně usoudit výška vaší získané výhry oproti ostatním zůstatkem na vašem uživatelském kontě.

Založit účet Recenze Posílejte peníze rychle, bezpečně a bez poplatků

Aktuální bonusy

Tipsport bonus

300 Kč zdarma za registraci

Tipsport nabízí 300 kč na vaše první sázky za plnohodnotnou registraci.

Fortuna bonus

6.300 Kč zdarma

Za registraci získate 300 Kč zdarma a když vložíte 3.000 Kč získate dalších 6.000 Kč.

Betano bonus

850 Kč za registraci + 3.000 Kč bonus

3.000 Kč + 300 a 500 Kč sázka zdarma + 50 točení s kódem: LIGA500

Další bonusy

Nejnovější příspěvky na fóru

One of the keys to a successful career is having a solid background that...
Pravne zalezitosti stavkovania v zahranicnych...
snímok obrázovky kde sa VYPLNA ADRESA
Otazka
Ak máš zaujem sazet na svk účtech napíš mi na mesanger František Junior Maťa.
Sázení na pobočkách
Copyright © 2011-2023 SazkoveKancelare.com Mapa stránek | Podmínky používání | RSS | FAQ | Kontakt